Hållbarhet är väldigt viktigt för oss

Hägerstens Håltagning AB har som policy att i samarbete med våra kunder minimera vår påverkan på den yttre miljön. Vår ambition är att klart och tydligt kunna redovisa vårt miljöarbete för kunder, myndigheter, leverantörer, anställda samt allmänheten. En miniminivå för arbetet med miljöfrågor är att vi ska leva upp till gällande lagstiftning. Utöver detta strävar vi efter att:

 
 
20170728_201134.jpg

Inom miljö:

-    minska störningen till omgivningen vid våra uppdrag. Detta innebär att vi arbetar på ett sådant sätt att buller, utsläpp till luft av miljö- och hälsofarliga ämnen och damm minimeras.
-    minimera risker för spridning av miljö- och hälsofarliga ämnen till mark och vatten.
-    begränsa mängden restprodukter som läggs på deponi genom att främja återbruk och återvinning.
-    påverka våra leverantörer till att ta hänsyn till miljöfrågor på samma sätt som vi själva gör.
-    kontinuerligt utvärdera våra rutiner och arbetsmetoder så att vi ständigt förbättrar kvalitén på vårt miljöarbete.

 
20181004_143047.jpg

Inom Kvalité:

-    i varje projekt förebygga och minimera risker för förseningar.
-    använda en genomtänkt och objektsanpassad systematik för minimering av arbetsmiljörisker och påverkan på den yttre miljön.
-    samarbeta med underentreprenörer som delar vår syn på kvalitet, miljö och arbetsmiljö.
-    Kontinuerligt granska att våra underentreprenörer sköter sina åtaganden. Bland annat genom att kontakta skattemyndigheten för att säkerställa att företaget inte har näringsförbud eller stora skatteskulder. Vidare kontaktas relevanta fackförbund för säkerställa att svart arbetskraft inte anlitas. 
-    kontinuerligt utvärdera våra rutiner och arbetsmetoder så att vi ständigt förbättrar vårt kvalitetsarbete.